top of page
Clinique A Logo Blauw tekst.png
Headers contact.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Clinique A en betreffen onder andere de behandelingen, geheimhouding, annulering, prijzen en de klachtenprocedure.

Definities

Arts: Werknemer van Clinique A die de behandeling uitvoert.

Behandelingsovereenkomst: Overeenkomst gesloten tussen Clinique A en de cliënt.

Cliënt: De wederpartij vanClinique A bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: Alle behandelingen die door Clinique A worden uitgeoefend.

Informatie verstrekking
Clinique A licht haar klachten op een duidelijke manier in over het voorgenomen onderzoek, behandelplan, de behandeling en de gezondheidstoestand. Een consult bij Clinique A is altijd gratis en vrijblijvend.

 

Leeftijdgrens

De behandelingen uitgevoerd door Clinique A zijn uitsluitend bestemd voor personen van 18 jaar of ouder. Indien de cliënt jonger is dan 18 jaar, kan een intake en behandeling niet plaats vinden. Om de leeftijd te controleren, is het tonen van een geldig legitimatiebewijs vereist bij elke behandeling.

 

Medische vragenlijst

Voorafgaand aan de afspraak is het verplicht om een medische vragenlijst in te vullen om de medische en cosmetische voorgeschiedenis in kaart te brengen. Het is van belang dat alle vragen naar waarheid worden ingevuld.

 

Weigeren behandeling

Indien de arts niet achter de behandeling staat, behoudt Clinique A zich het recht om behandeling van de cliënt te weigeren. 

 

Behandelovereenkomst

Voorafgaand aan de behandeling wordt een behandelovereenkomst getekend. Clinique A behandelt alleen nadat deze is ondertekend. Bij het ondertekenen van de overeenkomst ga je akkoord met het laten uitvoeren van een behandeling met de daarbij horende complicatie-risico's en verwachtingspatroon. Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. 

 

Dossier

Clinique A vult bij elke afspraak een digitaal dossier in, om zo duidelijk het behandeladvies en de uitgevoerde behandeling vast te leggen. Indien noodzakelijk maakt Clinique A aantekeningen in het digitale dossier betreffende de gezondheid van de cliënt.

Een verplicht onderdeel van het dossier is het maken van foto’s van de cliënt. Deze worden opgeslagen in een beveiligd patiëntendossier. Dit biedt de mogelijkheid om de resultaten van voor en na de behandeling te vergelijken.

Op verzoek van de cliënt kan er een kopie van het medische dossier worden opgevraagd bij Clinique A. Dit dient persoonlijk gedaan te worden. Hiervoor dient de cliënt zijn of haar paspoort te tonen.
Daarnaast verwijdert Clinique A een dossier indien de cliënt daarom vraagt. 

 

Resultaten   

Clinique A voert al haar behandelingen met zorg uit. De artsen hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis. Dit betekent dat Clinique A geen resultaatgarantie of uitblijven van complicaties kan garanderen. Bij een medische handeling bestaat altijd het risico op complicaties. Daarnaast is het behalen van absolute symmetrie ook niet te garanderen. 

Garantie op de filler behandelingen: Mocht de cliënt na een fillerbehandeling een asymmetrie constateren die daarvoor niet aanwezig was, dan corrigeert Clinique A dit kosteloos vanaf de 14e dag na de behandeling tot de 30e dag na de behandeling.

Garantie op de Botox®-behandelingen: Botox® bereikt zijn maximale effect na 14 dagen. Indien de cliënt de behandelde spier na 14 dagen inwerken nog kan bewegen, dient de cliënt contact op te nemen met Clinique A.  Er wordt dan kosteloos Botox® bijgespoten. Deze Touch-Up dient vanaf de 14e dag na de behandeling tot de 30e dag na de behandeling plaats te vinden. Na 30 dagen vervalt het recht op een gratis Touch-Up.

Clinique A maakt gebruik van medicijnen en andere medische hulpmiddelen. Deze zijn geregistreerd en de herkomst hiervan kan worden getraceerd.

Geheimhouding

Clinique A verstrekt zonder toestemming van de cliënt geen gegevens aan derden. 


Annulering, te laat of verzuim

Indien je verwacht te laat te komen, neem altijd contact op met Clinique A om de mogelijkheden te bespreken. Als je te laat komt kan er niet gegarandeerd worden dat de afspraak door kan gaan. Indien je je afspraak niet na kunt komen, dien je deze tenminste 24 uur van tevoren te annuleren of te verzetten. Indien je, zonder bericht, niet op je afspraak verschijnt, loop je het risico een factuur te ontvangen om de gereserveerde tijd te compenseren.

 

Prijzen en betalen

Clinique A heeft het recht om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. Alle informatie op de website is onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Behandelingen die worden uitgevoerd bij Clinique A dienen direct na de behandeling of vooraf betaald te worden.
Het is niet mogelijk om achteraf of in termijnen te betalen. Je kan bij Clinique A zowel per pin als contant betalen. 

 

Klachtenregeling
Clinique A beschikt over een uitgebreide klachtenprocedure die op de website beschreven staat. 

bottom of page