top of page
Clinique A Logo Blauw tekst.png
Headers contact.png

KLACHTENPROCEDURE

Clinique A vindt het belangrijk dat haar cliënten tevreden zijn. Met persoonlijke aandacht en inzet streven we naar het beste resultaat. Ben je ondanks dit niet tevreden over een behandeling? Dan hoort Clinique A dit graag! Je klacht wordt serieus genomen en samen zoeken we naar een passende oplossing.

Mondelinge melding klacht

Je kan een klacht mondeling melden bij Clinique A tijdens een consult of tijdens een telefonisch gesprek. Een persoonlijk gesprek met de behandelend arts is vaak verhelderend, waardoor er snel gezocht kan worden naar een passende oplossing.

 

Schriftelijke melding klacht

Meld je de klacht liever schriftelijk? Dit is op twee manieren mogelijk:

  1. Stuur een e-mail naar info@CliniqueA.nl

  2. Per post naar: 

Clinique A, t.a.v. klachtenprocedure

Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 110

3723 MB Bilthoven

 

Om de klacht goed in behandeling te kunnen nemen, dienen in ieder geval de volgende gegevens vermeld te worden:

- Volledige naam en geboortedatum

- Adres, postcode en telefoonnummer

- E-mailadres

- De naam van de behandelaar/medewerker waar de klacht betrekking op heeft

- De behandeling die is ondergaan

- De datum waarop de behandeling zich voordeed

- Een beschrijving van het gebeuren en de beschrijving van de klacht

 

Na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen en doet Clinique A haar uiterste best om de klacht binnen twee weken op te lossen.

Externe klachtencommissie

Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan wordt je door Clinique A in contact gebracht met de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zoals volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is verplicht, is Clinique A aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling welke is ondergebracht bij de onafhankelijke DOKh.

 

Klachtopvang

Je krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris ondersteunt je gedurende het traject met het beantwoorden van vragen en het schriftelijk formuleren van de klacht. Samen met de klachtenfunctionaris wordt gezocht naar een oplossing, waarbij de eerste optie meestal klachtbemiddeling is.

Klachtbemiddeling

Indien een bemiddeling gewenst is, volgt er binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek tussen jou en de behandelend arts, waarbij de klachtenfunctionaris optreed als bemiddelaar. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is om de relatie tussen jou en de behandelaar te herstellen.

Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn. Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen. Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met jouw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht. De klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn kosteloos.

Oordeel

Om het klachttraject af te ronden, is de arts verplicht binnen 6 weken na het indienen van de klacht jou te informeren over het oordeel. Met een oordeel wordt bedoeld dat schriftelijk wordt aangegeven welke beslissingen naar aanleiding van de klacht zijn genomen en welke maatregel(en) eventueel worden genomen. De termijn van 6 weken kan maximaal verlengd worden met vier weken, als je daarvan tijdig op de hoogte wordt gesteld.

 

Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Indien je niet tevreden bent en de klachtenprocedure wilt voortzetten, dan is er sprake van een geschil. Na het oordeel heb je 6 maanden de tijd om te beslissen of je het geschil wilt indienen bij de geschilleninstantie.

Geschillenbehandeling

Indien er, ondanks de bemiddelingsgesprekken, geen overeenstemming wordt bereikt tussen jou en de behandelaar, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris jou bij een eventuele volgende stap. De klacht wordt dan een geschil. Clinique A is hiervoor aangesloten bij de Geschilleninstantie DOKh. Voordat een klacht kan worden voorgelegd aan de geschilleninstantie moet de klachtenprocedure zijn doorlopen.

bottom of page